Roofs 2010-11-14 Piet Jacobs nieuwe president IFD

Tijdens het IFD-congres in Belfast (17-20 november 2010) werd Piet Jacobs geïnstalleerd als de nieuwe president van de IFD (Internationale Föderation Dachdeckerhandwerks). Het is de tweede keer in de geschiedenis van de internationale koepelvereniging van brancheverenigingen uit de dakenbranche dat een Nederlander deze functie bekleedt.

“Een grote eer,” noemt Jacobs de benoeming. Jan Weijers was de eerste Nederlander die deze functie vervulde (1991-1994). De afgelopen drie jaar was Piet Jacobs al junior vicepresident. Na zijn driejarige termijn als termijn zal hij nog drie jaar senior vicepresident zijn. Jacobs volgt de Ier Gordon Penrose op. Op zaterdag 20 november kreeg Jacobs ceremonieel de bijbehorende medaille uitgereikt, waarmee Penrose officieel het presidentschap overdroeg. Hij wordt dus de nieuwe senior vicepresident. Michael Olszewski uit Polen wordt de nieuwe junior vicepresident. De Duitser Detlef Stauch blijft de directeur.

Internationale branchevereniging

De IFD bestaat al sinds 1952, maar was tot 2004 gelieerd aan de Duitse branchevereniging voor de dakenbranche ZVDH. Sinds de verzelfstandiging van de vereniging is het aantal leden (door nieuwe leden uit met name Oost Europa) sterk gestegen en fungeert de vereniging duidelijk als platform voor de internationale dakenbranche. “De vereniging is met name opgericht voor de internationale kennisuitwisseling. Veel Oost-Europese landen hebben pas sinds kort een branchevereniging en zijn in hoog tempo bezig zich te professionaliseren. Aan de andere kant kunnen wij via dit platform in een vroeg stadium kennis maken met nieuwe materialen, producten en technieken. Kennis halen en kennis delen is de belangrijkste peiler van de vereniging. Een aantal maal per jaar treffen de voorzitters en de secretarissen van de diverse IFD lidlanden zich in het voorzittersoverleg, om op informele wijze hun wensen en verwachtingen te delen en andere actuele zaken met het bestuur te bespreken.”

Tevens heeft de IFD ondermeer zitting in normeringscommissies van de Europese Commissie, zodat de vereniging invloed kan uitoefenen op de totstandkoming van de Eurocodes, Europese normering en internationale regelgeving. “Het is belangrijk dat we dit doen, omdat wij de vertaalslag van theorie naar praktijk kunnen maken,” aldus Jacobs. Om de kennisuitwisseling te stimuleren, organiseert de IFD rond de jaarlijkse congressen en daarbuiten diverse sporttoernooien. Zo werd het afgelopen jaar in Polen een skitoernooi georganiseerd, en een golftoernooi in Belfast. Tevens tekent de IFD voor de organisatie van het jaarlijkse WK Dakdekken. Deze vindt dit jaar tijdens de IFD-conferentie in Belfast plaats. Nederland wordt vertegenwoordigd door de leerling-dakdekkers Nick van Schijndel en Joshua Vollenberg (zie elders in dit nummer voor een uitgebreid verslag).

Commissies

De koepelvereniging heeft vier commissies operationeel die zich in de loop van het jaar regelmatig treffen: twee technische commissies (één voor platte, en één voor hellende daken), een commissie ‘Algemeen’ en een commissie ‘Onderzoek’. De commissie ‘Hellende daken’ ontwikkelde windtunnels en testmethoden voor het bepalen van de windbelasting. Nederland is in windgebieden onderverdeeld, en dit is momenteel een internationaal geldende methodiek.

Jacobs: “Op dit moment zijn we in Nederland bezig met de nationale bijlage, die in de Eurocode dient te worden ingevoerd, van windbelasting op met name daken. Hier worden rekenregels, methodes, normtabellen en veiligheidscoëfficienten opnieuw bepaald en vastgelegd. Tijdens de vorige IFD-conferentie in Praag is een aparte werkgroep over dit onderwerp gevormd. Met name in Duitsland en Oostenrijk worden nu onredelijke eisen opgelegd door de statische berekenmethode van de adviesbureaus, die in de praktijk betekent dat de dakdekker in bijna alle gevallen elke dakpan moet bevestigen. De werkgroep heeft tot doel de Eurocodes dusdanig te vertalen dat de dakdekker gewoon zijn werk kan blijven doen, en vervolgens de regelgevende instanties in met name Duitsland er bewust van te maken van de ervaringen en normen die gelden in de omringende landen, zodat straks in elk land de Eurocode op een vergelijkbare wijze wordt ingevoerd.”

 In de commissie ‘Onderzoek’ wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en wordt onderzocht wat de effecten hiervan zijn. Het project EurActiv Roofer was hier een voorbeeld van, een onderzoeksproject naar de toepassingsmogelijkheden van actieve daken. Momenteel neemt het IFD en een aantal van hun leden deel aan een nieuw project om te komen tot een geheel nieuw dakbedekkingmateriaal voor platte daken, zie www. nuroofproject.org. De resultaten kunnen de diverse lidlanden ondermeer gebruiken voor scholing en training van de dakdekkers. Het IFD onderhoudt ook nauwe contacten met Chris Geurts, de nieuwe bijzonder hoogleraar Technology of the Building Envelope aan de TU Eindhoven.

Gemiste kans

De technische commissies zijn er voor het platte en het hellende dak, terwijl vanuit Nederland alleen branchevereniging HHD (Het Hellende Dak) bij IFD is aangesloten. Betekent dit dat Nederland alleen is vertegenwoordigd in de technische commissie voor het hellende dak? Jacobs: “Alle landen hebben één branchevereniging voor de hele dakenbranche, behalve de polderlanden Nederland en België – daar hebben de hellende en de platte dakenbranche afzonderlijke brancheverenigingen. Dat op zichzelf vind ik eigenlijk al een vreemde situatie. Er is meer dat de verschillende branches bindt, dan dat ze scheidt.”

“Branchevereniging VEBIDAK heeft om voor hen moverende redenen besloten zich in ieder geval voor de komende termijn (dus tot 2013) niet bij het IFD aan te sluiten. Ik vind dat voor VEBIDAK een gemiste kans, men mist daardoor de aansluiting met de internationale ontwikkelingen. Een branchevereniging kan op nationaal niveau nog zo actief zijn, de echte beslissingen worden op internationaal niveau genomen en je bedient je branche het beste door op het hoogste niveau kennis te nemen van de diverse ontwikkelingen, en te proberen de ontwikkelingen te sturen.”

“Ik vind het echter wel belangrijk dat Nederland gebruik maakt van haar zetel in de technische commissie,” vervolgt Jacobs. “Ik ben daarom blij dat we Albert van den Hout van BDA bereid hebben gevonden om namens HHD zitting te nemen in de technische commissie Platte Daken. In die hoedanigheid zal hij de belangen van de Nederlandse platte dakenbranche behartigen. Hij zal dit in ieder geval doen tijdens mijn termijn als president. In 2013 zal de situatie opnieuw worden bekeken.”

Beleid

Wat voor beleid kunnen we van de nieuwe president van de IFD verwachten? Piet Jacobs geeft aan dat zijn beleid niet wezenlijk zal verschillen als dat van zijn voorganger. “Ik zal verder gaan op de ingeslagen weg,” vertelt hij. “Wij zullen doorgaan met het behartigen van de belangen van onze leden. En ik zal er werk van maken dat in de komende jaren meer leden zich bij de IFD zullen aansluiten. Dit zullen met name brancheverenigingen uit Oost- en Zuid- Europa zijn, maar ook Noord-Europese landen zijn welkom. Overigens kunnen alleen brancheverenigingen ‘full member’ worden van de IFD. Afzonderlijke bedrijven en organisaties kunnen ‘partner members’ of ‘sponsoren’ worden. Om ‘full member’ te worden, kan een geïnteresseerde organisatie eerst een periode van drie jaar ‘guest member’ te zijn, alvorens men als ‘full member’ toetreedt. In totaal vertegenwoordigt IFD 24 landen, die gezamenlijk 15.500 dakdekkerbedrijven als hun leden hebben (samen goed voor meer dan 135.000 werknemers). Voor de invloed en de slagkracht van de vereniging zou het goed zijn om dat aantal verder te vergroten.”

Er is voor Piet Jacobs en IFD dus genoeg te doen. Ook de traditionele sporttoernooien zullen blijven worden georganiseerd. Het traditionele IFD Golftoernooi zal in 2011 in Nederland worden georganiseerd. Ook zal in 2011 in Polen de tweede editie van het IFD Fakro Skitoernooi worden georganiseerd. Het eerstvolgende congres vindt van 3 t/m 5 november 2011 in het Ierse Dublin plaats.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam