Roofs 2014-03-10 “Dakdekker, controleer uw dekking!”

Per 1 januari 2014 hebben de brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars hun aloude afspraken over schadeverhaal bij brand ingetrokken. Wat betekent dit voor de platte dakenbranche? Roofs sprak met Cees Woortman van VEBIDAK en Eric Kreft en Harry Hentenaar van Schouten Zekerheid.

Brandregres betekent dat bij schade als gevolg van een dakbrand, veroorzaakt door de dakdekker, de brandverzekeraar van de gebouweigenaar regres kan halen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dakdekker. Tot 31 december 2013 was dit recht via de Bedrijfsregeling Brandregres beperkt tot een maximum van 500.000 euro per schade. Per 1 januari 2014 is deze beperking vervallen. Vanaf die datum kan de dakdekker volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van brand wanneer deze is ontstaan door onzorgvuldig of nalatig handelen van de dakdekker. De brandverzekeraars kunnen sinds 1 januari 2014 onbeperkt verhaal halen op de aansprakelijkheidsverzekeraars van de dakdekkerbedrijven. De impact van deze wijziging kan enorm zijn.

Met ingang van dezelfde datum, 1 januari 2014, is de mantelovereenkomst Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) tussen de brancheorganisatie VEBIDAK en twee prominente verzekeraars, Interpolis en Avéro Achmea verlengd. Deze verlenging is, evenals destijds de oorspronkelijke mantelovereenkomst, tot stand gekomen door tussenkomst van assurantiemakelaar Schouten Zekerheid in Capelle aan den IJssel. Bij het herzien van de voorwaarden is ook bekeken hoe de mantelovereenkomst kon worden aangepast op het wegvallen van de Bedrijfsregeling Brandregres. Het is van groot belang dat dakdekkerbedrijven goed nagaan welke verzekering ze hebben. Welke schade is gedekt en tegen welke voorwaarden?

Mantelovereenkomst

De aansprakelijkheid van dakdekkerbedrijven is een heikel onderwerp. Aan het begin van deze eeuw, na de aanslagen van 11 september 2001, kon een dakdekker zich hiertegen niet of nauwelijks verzekeren. Dit was het gevolg van een toegenomen risicobesef bij verzekeraars na de aanslagen op de Twin Towers. Ook had eind jaren ‘90 een aantal spraakmakende dakbranden gewoed.

VEBIDAK heeft in reactie hierop de samenwerking gezocht met Schouten Zekerheid. Deze assurantiemakelaar bestaat inmiddels ruim 60 jaar en fungeert als onafhankelijke intermediair tussen brancheorganisaties en verzekeraars. Momenteel heeft het bedrijf arrangementen met 23 brancheorganisaties, waaronder VEBIDAK. Voor elke branche heeft het bedrijf minimaal één branchemanager die op de hoogte blijft van alle ins en outs van een branche. Hierdoor kan hij proactief reageren op de veranderende regelgeving. Voor de dakenbranche is Harry Hentenaar de ‘key account manager’. De commercieel directeur van Schouten Zekerheid, Eric Kreft, is eveneens goed bekend met de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Hij was van meet af aan betrokken bij de totstandkoming van alle mantelcontracten binnen de VEBIDAK-Verzekeringsdienst.

Cees Woortman van VEBIDAK: “In 2003 sloten Interpolis (want Avéro Achmea was destijds nog geen partij) en VEBIDAK een mantelcontract Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) dat exclusief was bestemd voor de leden van de brancheorganisatie. De belangstelling van de verzekeraar was gewekt door de aantoonbare continuïteit, het ondernemerschap en de vakbekwaamheid van de leden van VEBIDAK. De statutaire lidmaatschapscriteria van de brancheorganisatie staan daar borg voor. Ook besteden de leden van VEBIDAK aantoonbaar meer aandacht aan opleidingen en veiligheid dan de meeste niet-aangesloten bedrijven.”  

Het contract werd in 2009 verlengd. Vanwege het gunstige schadeverloop zelfs met een nog scherpere premie en tegen nog betere voorwaarden. Hentenaar meldt dat het aantal dakbranden door toedoen van een dakdekker maar beperkt is. “NEN 6050 is hier een belangrijke factor in geweest. Maar ook het toegenomen vakmanschap en het hogere veiligheidsbewustzijn in de dakenbranche dat o.a. via de opleidingen van Tectum gestalte heeft gekregen. De precieze aantallen geregistreerde dakbranden die door een dakdekker zijn veroorzaakt? Die zijn uiteraard vertrouwelijk maar vallen alleszins mee. Het was bij de vorige prolongatie in elk geval aanleiding tot een premieverlaging met 10%. Er werd toen ook een gedifferentieerd pakket geïntroduceerd: met een hoger eigen risico krijgt men een nog lagere premie.”

Verzekerde som

De tweede verlenging van het mantelcontract AVB, per 1 januari 2014, bracht ook de aanpassing in het brandregres met zich mee. Na intensieve onderhandelingen met de verzekeraars zijn VEBIDAK en Schouten Zekerheid erin geslaagd de polisvoorwaarden van de dakdekkers hierop aan te passen. Hentenaar: “De beperkte dekking voor schade die is veroorzaakt door brand en/of ontploffing tot maximaal 500.000 euro is opgeheven. In plaats daarvan is met de verzekeraars afgesproken dat per 31 december 2013 een bedrag van 2,5 miljoen euro per schade is gedekt, tot een maximum van 5 miljoen euro per jaar. Deze vervijfvoudiging van het desbetreffende risico is gepaard gegaan met een premieverhoging van niet meer dan 11%. Daarnaast is een verhoging van 4% doorgevoerd die mede verband houdt met verdere verbeteringen in de voorwaarden. De afspraken tussen de verzekeraars en VEBIDAK bieden overigens de mogelijkheid om de verzekerde som verder te verhogen naar 5 miljoen euro per aanspraak en 10 miljoen euro per verzekeringsjaar tegen een premietoeslag van 15%. Deze hoge bedragen zijn voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche momenteel uniek in de verzekeringsmarkt.”

Woortman geeft aan dat deze afspraken momenteel slechts voor een deel van de dakdekkerbedrijven een oplossing betekenen. “Allereerst staat de mantelovereenkomst alleen open voor VEBIDAK-leden. Het deelnamepercentage bedraagt circa 75%. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat slechts weinig dakdekkerbedrijven vaak en intensief genoeg stilstaan bij hun verzekering: welke schade is gedekt, wat is het eigen risico en wat is de premie? In die volgorde graag. De focus is te vaak alleen gericht op een zo laag mogelijke premie. Ook die is overigens een goede reden om voor ons mantelcontract AVB te kiezen. Minstens zo belangrijk zijn echter de dekking en het eigen risico. Als je daar niet bij stilstaat, dan schiet je jezelf in de voet.”

“Onze oproep zou dan ook zijn: dakdekker, controleer je verzekering,” besluit Woortman. “Heroverweeg de verzekerde som en kijk naar de andere voorwaarden. Onderneem zo nodig actie. Voor de continuïteit van het bedrijf moet het risico van een dakbrand adequaat worden afgedekt. Ook moet rekening worden gehouden met andere schade die met de brandschade samenhangt, zoals bedrijfsschade, het CAR-risico en milieuschade. Ieder individueel bedrijf moet voor zichzelf de afweging maken welke dekking het beste past bij de werkzaamheden. Wij hebben een aantrekkelijke mantelovereenkomst gesloten waar goed mee valt te werken en die voldoende mogelijkheden tot eigen invulling biedt. De volgende stap is aan de dakdekkerbedrijven zelf.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam