Roofs 2014-02-20 Eerste editie jaarlijkse Solar Trendrapport gepresenteerd

Op het landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord werd op 21 januari jl. het Solar Trendrapport  2014 gepresenteerd, een marktonderzoek onder aanbieders en verwerkers van zonnesystemen waarmee de verwachtingen en wensen  van de branche voor de komende jaren bekend worden gemaakt. Met name wil men hiermee een ondubbelzinnig geluid aan de politiek laten horen, waar een stabiel meerjarenbeleid van wordt verlangd.

Tijdens de presentatie onder dagvoorzitterschap van Annet van Baarle werd het rapport toegelicht. Rolf Heynen van Solar Magazine, dat met Solar Solutions een van de initiatiefnemers van het rapport is ging nader in op het onderzoek en de resultaten. Hij legde uit dat het rapport is geschreven op basis van een enquête onder honderden professionals in de branche. Naast de ruim tweehonderd respondenten hebben een achttal ‘captains of industrie’ aan het rapport meegewerkt alsook PV-analist Peter Segaar en branchevereniging Holland Solar. Heynen nam de toehoorders in vogelvlucht door het rapport om een aantal van de belangrijkste conclusies toe te lichten. Vervolgens gaf ‘marketinggoeroe’ Eugene Roorda in een voordracht aan waar het in de sector fout gaat in de communicatie met de klant. Tenslotte nam commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes het rapport in ontvangst.

Trends en ontwikkelingen

Het onderzoek richtte zich op de toekomstige marktontwikkelingen: met name de te verwachten hoeveelheid geïnstalleerd vermogen en de prijsontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook spraken de ondervraagden zich uit over de te verwachten technische ontwikkelingen en werden de verwachtingen en wensen met betrekking tot het beleid van de Nederlandse en Europese overheden geformuleerd. Het is de bedoeling het Solar Trendrapport vanaf nu jaarlijks uit te brengen.

Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse sector ook in het komende jaar groei verwacht. Dit mede vanwege het Energieakkoord, dat duidelijkheid geeft en voorlopig de twijfels bij consument en bedrijfsleven wegneemt. Naar verwachting houdt die groei nog wel even aan. In België is de marktsituatie als gevolg van het intrekken van de gecertificeerde groenestroomcertificaten onzekerder. De branche verwacht verder dat de prijzen van omvormers, in navolging van die van panelen, zullen gaan dalen. Na 2018 zullen niet langer de consumenten, maar de eigenaren en huurders van grote gebouwen de voornaamste afnemers van zonne-energieproducten zijn.

Wat betreft de techniek verwacht de markt duidelijke verbeteringen in zowel de producten zelf als in de integratie daarvan in het dak, en de werkmethoden. De rendementen zullen als gevolg van productontwikkeling verbeteren en de esthetische waarde van de producten zal in toenemende mate een belangrijke rol gaan spelen. In dit opzicht wordt veel verwacht van de ontwikkeling van dunne filmzonnepanelen.

De politiek zou zich volgens de meeste ondervraagden zo min mogelijk met de ontwikkelingen moeten bemoeien. Uit de woorden van Peter Desmet, directeur van groothandel SolarClarity, valt enige frustratie te beluisteren: “Het beleid in Nederland is als een onderbroek: iedere dag een nieuwe’. Het in het rapport verwoorde optimisme gaat volgens velen dan ook alleen op als de overheid de sector met rust laat. Dit betekent dus ook: geen subsidies. Enerzijds ondervindt de sector hinder van het zwalkende beleid en anderzijds bestaat bij velen de indruk dat de overheid de belangen van de fossiele brandstoffen te zwaar laat wegen. Als er al wordt ingezet op alternatieve energiebronnen, dan is dat dikwijls windenergie.

Europees gezien kunnen de importheffingen op producten uit de China op weinig bijval rekenen: het grootste deel van de sector zegt negatieve gevolgen te ondervinden van deze heffingen.

Sexy zonnepanelen

Eugene Roorda is directeur van Roorda Reclamebureau, een toonaangevend bureau dat o.a. verantwoordelijk is voor de bekende BOB-campagne. Hij toonde aan waar het in de sector al jaren misgaat. Met de focus op de prijs, subsidie en terugverdientijd snijdt de sector zich volgens Roorda in de eigen vingers. Daarmee krijgt de branche het imago duur te zijn, wekt ze de indruk het niet op eigen kracht te kunnen redden en vooral: het creëert het idee dat de aanschaf van een zonnepaneel een ingewikkeld proces is. De gangbare logo’s in de branche onderstrepen dat op een verkeerde manier met de markt wordt gecommuniceerd. Roorda liet aan de hand van enkele succesvolle campagnes en reclamespotjes zien hoe het beter kan.

Belangrijk in de marketing is dat de doelgroep zich bevestigd ziet in het statusgevoel, het idee bij de tijd te zijn, ‘hip’ te zijn. “Denk niet vanuit de prijs, maar vanuit de consument,” aldus Roorda. “Andere argumenten voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er voldoende: zonlicht is gratis, schoon, veilig, men kan zelfstandig, dus onafhankelijk van de leverancier, stroom opwekken. Zonne-energie moet veel meer dan nu het geval is ‘fun’ worden. De prijs is niet bepalend. Men wil iets hebben omdat het leuk, mooi, stoer of sexy is. Als het dat is, en het product werkt, dan is de prijs van secundair belang.”

Ter afsluiting van de bijeenkomst nam Johan Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, het Trendrapport in ontvangst. Hij vertelde dat energie altijd zijn speciale belangstelling heeft gehad en ging nader in op de initiatieven die vanuit de provincie zijn genomen om de toepassing van zonne-energie te bevorderen. Zo noemde hij bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad waarop zonne-energie kan worden opgewekt. In reactie op de oproep aan de overheid de sector met rust te laten, drong Remkes aan op een duidelijk en eenduidig geluid vanuit de sector zelf.

De sector voor zonne-energie kan met het jaarlijkse Solar Trendrapport een vinger aan de pols van de ontwikkelingen houden en zodoende tijdig inspelen op veranderende wensen en verwachtingen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam