Roofs 2013-03-20 Cursusprogramma voor plaatsen en monteren van zonnesystemen

Zonne-energie is een groeimarkt. De ontwikkelingen gaan snel en daarom is het belangrijk dat deze in goede banen worden geleid. De negatieve publiciteit rond zonne-energie in de loop van februari onderstreepte nog eens het belang daarvan. BGA-Nederland biedt, naast BDA Opleidingen, een uitgebreid cursusprogramma.

Vorig jaar werd het Masterplan Zonne-energie gelanceerd, dat de kwaliteit van plaatsen en monteren van zonnesystemen moet gaan begeleiden en borgen. Dit masterplan wordt gecoördineerd door ISSO, het kennisinstituut van de installatiesector. Het bestaat uit drie onderdelen, namelijk de publicatie van het Handboek Zonne-energie, het ontwikkelen van een opleidingsstructuur en de opzet van een erkennings- c.q. certificeringsregeling op het terrein van zonne-energie. Het handboek is afgelopen zomer gepubliceerd en ook zullen binnenkort de nodige normen en beoordelingsrichtlijnen van kracht worden (NEN 7250 en de BRL 9933).

De opleidingen worden door twee instituten verzorgd, namelijk BDA Opleidingen en BGA-Nederland. De opleidingslocatie van BDA Opleidingen werd in mei 2012 in Gorinchem geopend, momenteel is ook de locatie van BGA-Nederland in Boxtel gereed. Roofs sprak met Bert van de Pol van het laatstgenoemde opleidingsinstituut: “Dakdekkerbedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust welke kansen deze markt hen biedt,” zegt hij.

Cursusprogramma

BGA-Nederland is het opleidingsinstituut voor dakdekkers hellende daken en zodoende lag het voor de hand dat dit opleidingsinstituut eveneens een cursusprogramma voor de toepassing van zonnesystemen zou gaan verzorgen. Van de Pol vertelt dat de samenwerking tussen beide opleidingsinstituten goed is. “Het is niet zo dat BDA de opleidingen voor het platte dak verzorgt en wij voor het hellende. Beide instituten bieden een volledig cursusprogramma. Het praktijkgedeelte zal echter bij BGA-Nederland worden onderwezen en geëxamineerd. De examens door CITO vinden dus in onze locatie in Boxtel plaats, in aanwezigheid van examinatoren van beide instituten. De examens duren een halve dag, waarbij alle systemen worden geëxamineerd.”

Het opleidingsprogramma zonnesystemen biedt de volgende cursussen:

  • Basiscursus zonnesystemen
  • Bouwkundige montage zonnesystemen (buiten)
  • Installatie zonnesystemen (binnen)
  • Kadercursus zonne-energie
  • Kadercursus zonnewarmte

“Dit cursusprogramma is primair bedoeld voor dakdekkers, al kunnen wij natuurlijk installateurs die zich voor de opleiding aanmelden niet weigeren,” aldus Van de Pol. “Het beleid van de Internationale Dakdekkersfederatie (IFD) is dat alles aan de buitenkant van het dak de verantwoordelijkheid dient te zijn van de dakdekker. Dat is ook logisch, er moet aan de buitenkant van het dak worden gewerkt om een zonnesysteem aan te brengen, dan is het eigenlijk ondenkbaar dat bij die werkzaamheden de dakdekker, die verantwoordelijk is voor een waterdicht dak, buiten beschouwing wordt gelaten. Anderzijds is het installeren van een dergelijk systeem aan de binnenkant specialistisch werk dat door de installateur moet worden gedaan. Dat betekent dus dat de samenwerking moet worden gezocht. Wij bieden de cursus ‘Installatie van zonnesystemen’ ook aan dakdekkerbedrijven aan. Maar het mag duidelijk zijn dat dit onderdeel primair de verantwoordelijkheid van de installateur is en moet blijven.”

Van de Pol: “In de kadercursussen draait het om het ontwerp van constructies met zonnesystemen. Er is een groot aantal aspecten waar rekening mee dient te worden gehouden, waaronder bijvoorbeeld de opbouw van het systeem op of in het dak. Vanzelfsprekend is het op een veilige en gezonde manier aanbrengen van de systemen ook onderdeel van de opleiding.”

Kansen

De markt voor deze systemen groeit dus in hoog tempo, haken dakdekkerbedrijven al aan? “Nog onvoldoende,” reageert Van de Pol. “Ik heb de indruk dat men zich onvoldoende realiseert welke kansen er liggen. In deze economische situatie is het noodzakelijk te schakelen, de markt voor zonne-energie groeit snel en de expertise van de dakdekker is daarbij onontbeerlijk. Het is van essentieel belang dat op deze ontwikkeling wordt ingespeeld.”

Hij besluit: “Momenteel is de instroom van nieuw personeel gering en wij hebben onze focus dan ook verlegd naar de kwaliteit van het bestaande personeel. Wij gebruiken hiervoor het EVC-methodiek (EVC staat voor Eerder Verworven Competenties) waarbij men een portfolio opbouwt. Dit zetten wij in om de kwaliteit van werken van het personeel te verbeteren en een bedrijfscultuur te bevorderen die is gericht op kwalitatief werken. Daar past ons cursusprogramma voor het aanbrengen van zonnesystemen natuurlijk prima in. Het is belangrijk dat de bedrijven klaar zijn als de markt weer aantrekt en nu het Woonakkoord er is zou dat sneller kunnen gebeuren dan tot nu werd aangenomen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam