Roofs 2012-09-10 Pilot inzameling en recycling bitumineus dakafval start per 1 november 2012

De pilot inzameling en recycling bitumineus dakafval zal per 1 november 2012 van start gaan. Met een serie informatiebijeenkomsten werd de markt hierover geïnformeerd. De Stichting Bitumen Recycling Nederland (BRN) is inmiddels in oprichting. De stichting staat open voor samenwerking met overige belanghebbenden.

Begin dit jaar is een samenwerkingsovereenkomst getekend door VEBIDAK, Probasys Benelux en afvalverwerker Van Gansewinkel. Doel van deze samenwerking is te komen tot een landelijk en marktbreed inzamelingssysteem voor het recyclen van bitumineus dakafval. Sindsdien hebben de genoemde partijen middels interviews, bezoeken en enquêtes geïnventariseerd welke kennis en kunde binnen de markt aanwezig is. De start van de pilot betekent dat regionaal bitumineus dakafval zal worden verzameld volgens de door de aangesloten partijen voorgestelde systematiek. Naar verwachting zal dit leiden tot het landelijke en marktbrede inzamelingssysteem waarnaar wordt gestreefd.

Stichting BRN

In totaal werden drie informatiebijeenkomsten gehouden, namelijk op 11 september in Amsterdam, op 18 september in Drachten en op 25 september in Weert. Na een rondleiding door de afvalverwerkingsinstallatie werden de uitgenodigde dakdekkerbedrijven en dakbedekkingproducenten geïnformeerd over de ontwikkelingen. De systematiek is geïnspireerd op die van Vlakglas Recycling Nederland. De rondleiding door de afvalverwerkingsinstallatie maakte inzichtelijk waarom een gescheiden afvalstroom zo belangrijk is want het scheiden van afvalmaterialen is een enorm intensieve klus die kostenverhogend werkt voor degene die zich van het afval wil ontdoen.

VEBIDAK en Probasys Benelux zijn sinds juni 2010 in overleg om de keten te sluiten. Dat is volgens de partijen cruciaal, niet alleen uit milieutechnische overwegingen, maar ook vanwege het branche-imago en de commerciële voordelen die dit biedt. Voorkomen moet worden dat de overheid de regie neemt nadat ontheffingen op stortverboden worden ingetrokken. De technische mogelijkheden zijn steeds meer beschikbaar. Dick van der Bom, voorzitter van Probasys Benelux, zette uiteen dat een succesvolle aanpak vraagt om gezamenlijkheid en een actieve betrokkenheid van de belangrijkste schakels in de keten. Daarom is de landelijke afvalverwerker al in een vroeg stadium bij de gesprekken betrokken. Momenteel is een stichting in oprichting, Bitumen Recycling Nederland (BRN). De stichting zal worden aangestuurd door VEBIDAK en Probasys Benelux en staat open voor samenwerking met alle belanghebbenden.

De stichting stelt zich tot doel het verwezenlijken van een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumineus dakafval met als uiteindelijk oogmerk het sluiten van de grondstofketen. BRN zal zich bezighouden met de verdere organisatorische en economische uitwerking van de inzameling van bitumineus dakafval. Ook zal de stichting de samenwerking tussen de partijen coördineren en fungeren als spreekbuis naar de buitenwereld en de overheid. Tenslotte zal de stichting zich bezighouden met onderzoek naar, en kennisoverdracht over het recyclen van bitumineus dakafval.

Pilot

Per 1 november a.s. zal met een focus op de regio’s West-Brabant en Rijnmond de pilot van start gaan. Dit betekent dat overige bedrijfs- en projectlocaties buiten deze regio’s ook in aanmerking kunnen komen. De pilot heeft tot doel de inzamelmethodiek en –middelen te testen en ook te zien welke kwaliteit het bitumineus dakafval heeft. Concreet betekent dit dat dakdekkerbedrijven hun bedrijfslocaties en projecten kunnen aanmelden om volgens de inzamelmethodiek het dakafval van deze projecten in te leveren. Dit kan overigens in samenwerking met de vertrouwde afvalinzamelaar. Echter, Van Gansewinkel is de partij die de logistiek en het netwerk van inzameling coördineert.

Van der Bom schetste vervolgens de route die de dakenbranche volgens hem te volgen heeft. Momenteel wordt bitumineus dakafval al wel gerecycled naar producten voor de wegenbouw en dakproducten (35%). Maar voor wat betreft de laatste toepassing gaat het nog voornamelijk om snijresten. Slechts 2% van het huidige bitumineuze dakafval wordt gebruikt voor de productie van nieuwe dakbedekkingsmaterialen. Zo’n 31% van het bitumineuze dakafval wordt gebruikt als brandstof in reinigingsinstallaties. De rest (32%) werd tot voor kort gestort maar sinds het intrekken van het stortverbod begin dit jaar zijn de mogelijkheden tot stort beperkt. Vanwege de stijgende grondstofprijzen wordt het gerecycled materiaal voor bitumenproducenten interessant.

Het doel van dit initiatief is het percentage bruikbaar bitumenafval zo hoog mogelijk te krijgen en dat kan als het economisch aantrekkelijk wordt voor dakdekkerbedrijven om het bitumineuze dakafval te scheiden. Dit moet al op de bouwplaats en/of op de bedrijfslocatie gebeuren. Na een periode waarin de verwerking, inzameling en het transport worden geoptimaliseerd zal medio 2013 de systematiek van het inzamelen en verwerken van bitumineus dakafval landelijk worden uitgerold.

Kosten - baten

Vervolgens werd nader ingegaan op de invulling van de pilot. Getest wordt of in de praktijk de extra kosten opwegen tegen de extra baten. Voordat het bitumineus dakafval kan worden aangeboden moet worden bepaald of het materiaal op het dak recyclebaar is en of dit van het dak gehaald kan worden (en tegen welke kosten). De eindverwerker stelt immers bij de vooracceptatie eisen aan het te recyclen materiaal. Dit betreft eisen ten aanzien van:

 

  • de leeftijd van het gebouw/dak,
  • het aantal lagen,
  • de aanwezigheid van isolatiemateriaal en/of grind,
  • al dan niet volledig gekleefde lagen,
  • de aanwezigheid van dampremmende lagen
  • type dampremmende laag
  • type bevestiging

 

Ook moet bepaald worden hoe deze stroom naar een opslaglocatie kan worden getransporteerd en vervolgens naar de eindverwerker.

Deelnemende bedrijven wordt gevraagd een inschatting te maken van de benodigde uren voor een ‘normale’ sloop t.o.v. de sloop ten behoeve van recycling. Aan de hand van de vooracceptatie wordt bij een eventuele sloop door het deelnemende bedrijf in kaart gebracht hoe deze stroom kwalitatief zou kunnen worden afgezet. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd op de aanwezigheid van teer en de mogelijkheden de dakbedekking te verwijderen zonder stoorstoffen. Ook maakt het deelnemende bedrijf een inschatting van de hoeveelheid bitumen die vrijkomt.

Na opgave van de gegevens ontvangt het deelnemende bedrijf een kostenraming van de kosten van huur/transport/verwerking van de bitumineuze afvalstroom. Aan de hand hiervan kan het betreffende dakdekkerbedrijf bepalen of de ontmanteling voor recycling een optie is. Als het niet mogelijk is een eenduidige opgave te geven, dan zal een medewerker van Van Gansewinkel op de locatie bekijken of, en onder welke voorwaarden, het materiaal bruikbaar is.

De eerste projecten zullen in nauwe samenwerking worden uitgevoerd. Aan het einde van de pilot is het de bedoeling dat de deelnemende bedrijven een werkprocedure met kostenmodule ter beschikking wordt gesteld waarmee de kosten en baten van het recyclen van bitumineus dakafval eenvoudig bepaald kan worden. Niet al het materiaal zal afgevoerd kunnen worden naar de bitumenproducenten maar de initiatiefnemers verwachten dat het sluiten van de keten de gehele bitumenverwerkende industrie significante voordelen zal opleveren.

De ontwikkelingen zijn een logische stap op de weg die een aantal jaren geleden al is ingeslagen. Op dit moment wordt een gedeelte van het bitumineus dakafval al met succes ingenomen en verwerkt. Partijen als Biturec, Derbigum en Icopal hebben een werkend recylingsysteem opgezet. Het is nu tijd voor het verder opschalen naar grootschalige inzameling en verwerking. De uitdaging is groot. Het aanbod van relatief schoon bitumineus afval is en blijft klein, de uitdaging ligt er dan ook in dakafval als composieten te kunnen verwerken en terug te brengen in de keten als hoogwaardige grondstof. De deelnemers aan de bijeenkomst zijn positief en hopen op een spoedige uitbreiding met de overige sloopbedrijven en afvalverwerkers.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam