Roofs 2009-10-08 Branche moet de bakens verzetten

Vóór de bouwvak werd ‘de grote klap’ van de kredietcrisis in de tweede helft van dit jaar verwacht. Dat lijkt vooralsnog mee te vallen maar dat betekent niet dat de weg omhoog al is gevonden. Hoe staat de dakensector er nu voor? Roofs vroeg het directeur Cees Woortman van de branchevereniging VEBIDAK.

Vóór de bouwvak werd ‘de grote klap’ van de kredietcrisis in de tweede helft van dit jaar verwacht. Dat lijkt vooralsnog mee te vallen maar dat betekent niet dat de weg omhoog al is gevonden. Hoe staat de dakensector er nu voor? Roofs vroeg het directeur Cees Woortman van de branchevereniging VEBIDAK.

 

Woortman noemt de situatie minder eenduidig dan hier en daar wordt gedacht. “Dit zijn onvoorspelbare tijden. Veel van onze leden zitten nu nog redelijk tot goed in het werk. Het dak komt immers pas aan het eind van de bouwstroom. De recessie laat zich bij onze leden dus later gelden dan in de aannemerij. Daarom zijn veel orderportefeuilles nog behoorlijk gevuld. Er zijn nogal wat bedrijven die tot na de jaarwisseling helemaal vol zitten. Maar het binnenhalen van projecten voor het volgende jaar blijft achter. Landelijk zien we een duidelijke neergang van de nieuwbouw, al valt dat in de Randstad nog mee. Vooral de bedrijven die zich concentreren op nieuwbouw krijgen het dus moeilijk.  Wij verwachten dat het dieptepunt voor de meeste bedrijven in de eerste helft van 2010 zal liggen. Een voorbode hiervan is dat het prijsniveau nog meer dan voorheen onder druk staat. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

Een toegevoegde waarde van de branchevereniging is – zo zet Woortman uiteen – dat zij de circa 200 aangesloten bedrijven adviseert over de mogelijk te volgen strategie, stimuleert om bepaalde stappen te nemen en ervoor zorgt dat de spelregels zo gunstig mogelijk zijn. “Maar uiteindelijk moeten de leden het spel zelf spelen. Dat is ondernemerschap. Grosso modo hebben onze leden hun zaken gelukkig beter op orde dan het gemiddelde bedrijf in deze branche.” Welke oplossingen ziet Woortman voor zijn achterban? En hoe gaat het beïnvloeden van de spelregels in zijn werk? 

“Juist in deze tijd is een flexibele organisatie voor elk dakbedekkingsbedrijf een eerste vereiste,” aldus Woortman. “Dit geldt zowel op het gebied van het personeelsbestand als in de bedrijfsactiviteiten. Is hieraan voldaan, dan heeft deze periode naast bedreigingen ook veel kansen te bieden aan de dakenbranche.”

 

Meer met Minder
“Een onmiskenbare trend is dat dakdekkersbedrijven steeds minder met eigen personeel gaan werken,” zegt Woortman. “Het personeelsbestand in de dakenbranche is in de afgelopen vier jaar met zo’n 15% afgenomen en zal wellicht nog iets verder teruglopen. Het aantal ZZP’ers is daarentegen gestegen. Deze trend is eveneens rond 2005 ingezet en zal, hoewel de conjunctuur ook aan ZZP-ers niet ongemerkt voorbijgaat, zeker nog enige tijd voortduren.”

Om het personeel aan het werk te houden, zullen de dakdekkersbedrijven zich volgens Woortman breder moeten oriënteren. VEBIDAK participeert daarom in de campagne ‘Meer met Minder’, waarin ook diverse andere marktpartijen (met name aannemers en installateurs) en de betrokken Ministeries deelnemen. “Het dak is een onmisbare schakel in de strijd tegen het energieverlies,” vertelt hij. “Warme lucht stijgt op. Men kan wel allerlei maatregelen nemen om energieverlies tegen te gaan: gevelisolatie, isolatieglas etc. Maar als het dak niet goed geïsoleerd is, hebben de andere maatregelen weinig zin. Wij zien hier dus grote kansen voor de dakensector. Wij organiseren daarom een themabijeenkomst Meer met Minder waarin wij onze leden handvatten zullen bieden om hun activiteitenpakket uit te breiden.”

“Bij dakisolatie gaat het erom het juiste moment te benutten,” aldus Woortman. “Een gebouweigenaar zal een nieuwe functie van zijn dak alleen serieus overwegen op het moment dat de toplaag moet worden vervangen. In dat geval zal hij een dakdekker inschakelen. Het is dus zaak dat de dakdekker beschikt over de nodige kennis en know-how om op dat juiste moment de klant voor te lichten over de mogelijkheden. Er zijn legio maatschappelijke ontwikkelingen die gunstig zijn voor de dakenbranche. De dakenbranche moet daarom de bakens verzetten. Het beroep van dakdekker bestaat al lang niet meer alleen uit het aanbrengen van een waterdichte laag. In termen van potentieel volume biedt het isoleren en na-isoleren van daken naar mijn mening de grootste kansen.”

 

NEN 6050
Zoals gezegd spant VEBIDAK zich in om kansrijke ontwikkelingen te stimuleren en haar leden te faciliteren en te informeren. Ook speelt de branchevereniging een rol in de totstandkoming van regelgeving om de werkomstandigheden in de dakdekkersbedrijven zo gunstig mogelijk moet maken. Als voorbeeld hiervan noemt Woortman de nieuwe norm NEN 6050. De branche­vereniging was nauw betrokken bij de totstandkoming hiervan. “Deze norm biedt veel kansen voor de dakenbranche.  Het imago van de bedrijfstak wordt er aanmerkelijk door verbeterd, de dakenbranche profileert zich hiermee als een sector die haar uitvoeringsrisico’s actief aanpakt. De systemen en werkmethoden voor een brandveilige uitvoering zijn beschikbaar. Het valt te prijzen hoe positief de branche met de nieuwe norm aan de slag is gegaan.”

De branchevereniging neemt allerlei initiatieven om de bekendheid met de nieuwe norm onder haar leden te vergroten. Zo zullen alle leden binnenkort een exemplaar ontvangen van de praktijkgerichte SBR-publicatie ‘Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken’ en wordt hieraan aandacht besteed in diverse informatiebijeenkomsten. Woortman: “Ook de NEN 6050 biedt onze branche commerciële kansen. Vergelijk het met de opkomst van de valbeveiliging. In het begin ondervond de regelgeving op dit gebied veel weerstand maar geleidelijk raakte deze ontwikkeling steeds meer geaccepteerd. Wij raden onze leden dan ook aan de regelgeving op dit gebied breed uit te dragen. Stop bijvoorbeeld een flyer over brandvrij werken bij de offerte. Zo zal ook de NEN 6050 geleidelijk ingeburgerd raken.”

Woortman ziet dus kansen te over voor de dakenbranche. “Ik bagatelliseer de ernst van de situatie geenszins. De vooruitzichten zijn niet gunstig en ik verwacht ook niet dat de dakenbranche deze periode zonder kleerscheuren door zal komen. Anderzijds krijgt de ondernemer juist in perioden van recessie bij uitstek de kans zichzelf te bewijzen. Er liggen voldoende mogelijkheden voor de bedrijven in de dakenbranche om zich te onderscheiden. Concurrentie is een gegeven maar men kan zich beter toespitsen op de meerwaarde voor de opdrachtgever dan op de laagste prijs.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam