Roofs 2008-10-08 Seminar over brandveiligheid

‘Brandend actueel’ is de titel van het seminar dat het KPI-Centrum te Gorinchem in oktober en november organiseert, en daar is niets teveel mee gezegd. Met de recente branden, en de aanstaande norm NEN 6050 in het achterhoofd kun je gerust stellen dat brandveiligheid een ‘hot item’ is. De presentaties gingen achtereenvolgens over brandveilig isoleren en het werken volgens de NEN 6050.

De presentatie over brandveilig isoleren werd verzorgd door Dirk Vermeulen, die de functie Technical Services & Development Manager vervult bij Recticel Insulation. Hij behandelde de brandeigenschappen van het isolatiemateriaal PIR en meer bepaald van Powerdeck en het TAUfoam by Recticel. PIR is een kunststof isolatiemateriaal dat wordt verkregen middels het opschuimen van een vloeistof: een laag van 1 mm vloeistof resulteert in een isolatieplaat met een dikte van 40 mm. Dit materiaal heeft volgens Dirk Vermeulen meerdere gunstige eigenschappen, zoals een lage lambda waarde, licht gewicht en hoge drukstrekte, wat in de toepassing resulteert in een goede beloopbaarheid en hoge windweerstand.

 

Brandeigenschappen PIR
Dirk Vermeulen vervolgde zijn betoog met een uiteenzetting van de Europese regelgeving en brandnormering m.b.t. de brandeigenschappen van isolatiematerialen. De producent maakt aan de hand van het CE-label de producteigenschappen kenbaar. Er zijn diverse nationale keurmerken, als ook het Europese Keymark, waarbij deze declaraties door een derde partij worden geverifieerd. Diverse aspecten van het brandgedrag van een materiaal worden verleend n.a.v. de resultaten in de Single Burning Item (SBI). De verticale SBI testopstelling bepaalt de reactie bij brand van het product als zodanig, maar ook gesimuleerd in haar eindtoepassing. Het product wordt in de praktijk echter horizontaal toegepast, bijvoorbeeld in een plat dak. Voor PIR isolatieproducten werd deze correlatie onderbouwd aan de hand van grootschalige testen.

Belangrijk is, dat een product aan een aantal wettelijke eisen voldoet, bijvoorbeeld dat het geen bijdrage levert aan een verdere uitbreiding van de brand, dat het geen brandende druppels oplevert, etc. Dirk Vermeulen ging daarom in op een aantal grootschalige testen die in de Verenigde Staten en Europa zijn uitgevoerd teneinde de nodige verbanden te leggen. In de Verenigde Staten is na een dramatische brand begin jaren ’50 de USA White House Test ontwikkeld, waaraan de kleinschaligere FM 4450 calorimeter test is verbonden. De Europese brancheorganisatie BING heeft het referentiescenario ISO-9705 gebruikt om de reactie van een staaldak bij brand van binnen naar buiten te testen. Dirk Vermeulen liet zien dat het product TAUfoam by Recticel in beide grootschalige testen een goede score haalt, vergelijkbaar met die van minerale wol. Tenslotte heeft Dirk Vermeulen de overige eigenschappen van Powerdeck en de daarbij horende certificaten en labels toegelicht.

 

NEN 6050
“Brand is vuur op een plaats waar het niet gewenst is,” opende Kees Uittenbogaard van Consolidated Nederland zijn presentatie over de aanstaande norm NEN 6050. “Iedere brand is met een kopje water te blussen, als je er maar snel genoeg bij bent.” Helaas is lang niet altijd tijdig een kopje water ter plaatse, vandaar dat het nodig is om brandveilig te werken. Dakbranden veroorzaken immers letsel, schade aan gebouwen, de inboedel en de omgeving – om maar niet te spreken van de financiële schade voor alle partijen en de imagoschade voor de dakenbranche.

Uittenbogaard vertelde dat bij brandschade, veroorzaakt bij dakwerk, het schadebedrag wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van de gebouweigenaar (vanzelfsprekend indien deze is verzekerd). Via het regresrecht zal de verzekeraar van de dakdekker hieraan meebetalen. Dit is voor maximaal twee branden per jaar en tot een maximum bedrag. Het eigen risico is standaard, maar wordt verhoogd indien de voorzorgsmaatregelen onvoldoende zijn geweest en niet de eigen, maar de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn geaccepteerd. “Maar,” zo wierp Uittenbogaard de vraag op, “wat als de derde brand in hetzelfde jaar is ontstaan? Wat als de opdrachtgever geen brandverzekering heeft? Indien de eigen algemene voorwaarden van kracht zijn, is de dakdekker alleen bij grove schuld aansprakelijk te stellen. Onder grove schuld wordt verstaan: het niet naleven van bekende regels (stand der techniek); het niet naleven van normen en regels betekent dan ook een groot probleem.”

De stand der techniek is vastgelegd in tal van documenten. Uittenbogaard ging wat uitgebreider in op de inhoud van de nieuwe norm NEN 6050, die de voorwaarden beschrijft om de kans op het ontstaan bij werkzaamheden met gesloten dakbedekkingssystemen te beperken. De norm is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw van toepassing.

Uittenbogaard signaleerde dat de dakenbranche steeds meer conform de nieuwe norm gaat werken en noemde als groot pluspunt dat brandveiligheid bespreekbaar is geworden. Het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is hiermee verbeterd. “Brandveilig werken doe je met elkaar,” besloot Uittenbogaard zijn presentatie. “Doe het dan ook!”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand



Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam