NVPU juicht verhoging Rc-waarde toe

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Op 1 november jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om bij de herziening van het Bouwbesluit de isolatiewaarde van gebouwen met een verblijfsfunctie fors te verhogen. Als het aan onze volksvertegenwoordigers ligt wordt de Rc- waarde met ingang van 1 april 2012, verhoogd naar 5 m²K/W. Minister Donner, die aanvankelijk de motie ontraadde, moet hem nu snel gaan uitvoeren.

Met het oog op de herziening van het Bouwbesluit, dat met ingang van 1 april 2012 van kracht wordt, had minister Donner van Binnenlandse Zaken aanvankelijk voorgesteld om de isolatiewaarde, de zogenoemde Rc- waarde, van 2,5 naar 3,5 m²K/W te verhogen. Dat ging de Tweede Kamer niet ver genoeg; met een twee/derde meerderheid opteerde zij voor een verhoging van de Rc- waarde naar 5 m²K/W.

De NVPU, die al enige tijd pleit voor een Rc- waarde van 5 m²K/W, is zeer tevreden met dit resultaat en hoopt dat de minister deze motie zal uitvoeren.

Trias Energetica

Door hoge eisen te stellen aan de isolatie van woningen en gebouwen met een woonfunctie, kan een substantiële besparing van de benodigde energie worden gerealiseerd en een daarmee samenhangende reductie van de uitstoot van het broeikasgas CO₂. De NVPU is van oordeel dat door het toepassen van adequate isolatie een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan een duurzame samenleving. Op basis van de Trias Energetica dient eerst te worden geïsoleerd, daarna kan worden bezien welke aanvullende en energiebesparende installaties nodig zijn.

De NVPU juicht het daarom toe dat de Tweede Kamer in grote meerderheid heeft gekozen om de huidige warmteweerstand van de constructie - de isolatiewaarde van het totale gebouw -, de Rc- waarde, te verhogen van 2,5 naar 5 m²K/W. In de praktijk zien we al dat vaak isolatieprojecten worden uitgevoerd met een Rc- waarde die hoger is dan 3,5 m²K/W. Het is namelijk al goed mogelijk om een Rc- waarde van 5 tot 6 m²K/W te realiseren, een niveau waarbij Nederland in Europees verband weer in de pas loopt. De NVPU voorziet zelfs dat een verdere verhoging tot 8 à 9 m²K/W in de toekomst tot de technische mogelijkheden behoort. Dit is volgens de vereniging ook nodig om aan de almaar strengere Europese eisen te kunnen blijven voldoen.

Omdat adequate isolatie een levensduur heeft van vele tientallen jaren, is het van belang nu al, bij het aanbrengen van dit materiaal, hierop te anticiperen. Met een Rc- waarde van 5 m²K/W is dat een grote stap in de goede richting. Daarbij dient overigens wel te worden opgemerkt dat dit zeker het eindpunt niet zal zijn.

De Nederlandse Vereniging van polyurethaan hardschuim-fabrikanten (NVPU) is een vereniging van bedrijven die actief zijn in de productie en verwerking van polyurethaan dat wordt toegepast als thermische isolatie in de bouw. De NVPU behartigt de gemeenschappelijke belangen.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam